روغن کندر

۳۳۰,۰۰۰ ریال۶۶۰,۰۰۰ ریال

روغن زالو

۹۰۰,۰۰۰ ریال۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

روغن اسپند

۵۵۰,۰۰۰ ریال۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

روغن فلفل

۲۷۹,۰۰۰ ریال۵۵۵,۰۰۰ ریال

روغن رازیانه

۹۶۰,۰۰۰ ریال۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال